Thursday, March 06, 2008

Japanese Thursday

A: Yokohama made ichi mai kudasai.
B: Ofuku desu ka, katamichi desu ka?
A: Ofuku desu. Kin'en seki onegai shimasu. Ikura desu ka?
B: Ni man san sen yen desu.
A: Nan ji tsukimasu ka?
B: Ju-san-ji hap-pun desu.
A: Nan ban sen desu ka?
B: Rokku ban sen.
A: Arigato.

No comments: