Tuesday, February 19, 2008

Japanese Kayoobi

A shopping conversation:

Me: T shatsu wa nan kai desu ka?
Assistant: Ni kai desu.
Me: Arrigato.
Assistant: Iie.

On the second floor.

Me: T shatsu wa doko ni arimasu ka?
Assistant: Hai, kochira no ho desu.
Me: Arrigato. Sugoi desu ne. Kore ikura desu ka?
Assistant: San man go sen yen desu.
Me: Chotto takai desu ne. Aoi T shatsu wa ikura desu ka?
Assistant: Ichi man yen desu.
Me: Chotto ookii desu. Mo sukoshi chiisai T shatsu desu ka?
Assitant: Hai.
Me: Kore o kudasai? Ii desu ne. Sugoi desu. Kono akai T shatsu kudasai.

No comments: